Projekt Szkoły Filmowej skupia się głównie na aktywacji placu Grunwaldzkiego, pominiętego z życia miasta. Zostaje to osiągnięte poprzez jego adaptację oraz wprowadzenie funkcji kulturowej i życio-twórczej – Szkoły Filmowej. Poprzez analizę otoczenia i zastanej tkanki zabudowy, jej funkcji, akcentów oraz ruchu kołowego i pieszego, wyznaczone zostały najważniejsze punkty w tej przestrzeni.Transformacja tych danych pozwoliła na naniesienie nowej geometrycznej struktury placu, która jest odzwierciedleniem relacji z projektowanymi oraz na nowo aktywowanymi funkcjami.Powierzchnia placu unosi się i opada, kryjąc pod swoją powierzchnią podziemny parking i publiczne toalety.

Modelowana w ten sposób struktura nadaje nowe sposoby korzystania z tej przestrzeni – różnica wysokości, kreuje lokalnie siedziska, a wycięcia w posadzce uzyskują charakter rastru i oświetlenia nocą jednocześnie. Plac staje się miejscem otwartym pośród przestrzeni miasta, pozwala na chwilę odpoczynku i refleksji. Gwarantuje liczne atrakcje takie jak aktywowana funkcja amfiteatru czy też wieczorne projekcje na fasadzie Szkoły Filmowej.

Projektowany budynek jest elementem domykającym kompozycję placu. Uzupełnienie funkcją kulturotwórczą, generuje ciągły ruch użytkowników tej przestrzeni miejskiej. Parter obiektu scala się z przestrzenią placu poprzez pełne otwarcie fasady – przeszklenia oraz wprowadzenie funkcji ogólnodostępnych – restauracja, klub czy sale kinowe. Reszta fasady zaprojektowana została w na zasadzie modułów różnych klatek filmowych wraz z gradacją przepuszczalności zastosowanych materiałów. Dzięki temu staje się idealną przestrzenią do kreatywnej prezentacji prac przyszłych studentów. Instytucja Szkoły Filmowej ulokowana jest na wyższych kondygnacjach wraz z funkcjami dodatkowymi i obsługującymi ją. Bezpośrednie skomunikowanie budynku z wydzieloną przestrzenią parkingu

The Film School project is mainly focused on the activation of Grunwaldzki square, which is currently an overpass in city life. It’s archived by a square adaptation and is entering a new cultural and life making function – The Film School.

Through analysis of the environment, existing building, sounded functions, space accents and horizontal circulation; important points in square space were assigned. Transformation of this data led to a new geometric structure of the square, relative to designed and activated functions. The square surface rises and falls, hidden below are underground parking and public toilets. A structure modelled in this way gives a new way of space usage – level difference creates locally placed seating, surface cuttings form square patterns and lightning lines by night. The square becomes an open place in city space, allowing for stop and rest. It guarantees attractions like an activated amphitheatre or night time projections on Film School elevation. Designed building is an element that completes the squares composition. Supplement functions generate constant movement of users to this city space.

The ground floor of the building is merged with a square surface by a fully open facade at this level and interacts with restaurant, club and cinema functions. Upper levels of the facade are divided into movie frame modules with a material of transparent gradient. This way, the created facade becomes an ideal surface for creative work presentations of prospective students. The Film School institution is located on the top floors with additional supporting functions. Direct connection with underground parking provides comfortable and independent usage.

Typ projektu: konkursowy
Powierzchnia:  3250 m2
Lokalizacja: Gdynia
Zespół: Bartłomiej Zabój / Ludwik Kaizerbrecht / Anna Parada / Krzysztof Leśniewski
Współpraca: AE Fusion Studio – Alicja Kiszczuk / Dirk Pfeiffer
Data: 2012r.

MAKIETA PROJEKTOWA