CEL PROJEKTU

Celem projektu jest udomowienie terenów Zakrzówka, oddanie ich ludziom jako obszarów zielonych, o wymiernych wartościach krajobrazowych i przyrodniczych, w sposób możliwie jak najintensywniejszy, na mnogiej ilości płaszczyzn użytkowych. Od edukacji ekologicznej, poprzez rekreację, aż po wypoczynek, etc. Główną wytyczną projektową jest wpisanie się w istniejącą przestrzeń w sposób nienaruszający walorów przyrodniczo-kulturowych.

IDEA

Podstawą udostępniania przestrzeni jest jej skomunikowanie. Komunikacja czy ruch zawsze odbywa się liniowo. Jest wektorem o określonym kierunku i zwrocie. W kontekście Zakrzówka, wektor przyjmuje kształt koncentryczny, okrężny i jest skupiony wokół wody zalewu – czynnika sprawczego tego miejsca. I właśnie wektor, jedyny obrazowy atrybut ruchu, został wybrany jako podstawowe narzędzie kształtujące niniejszy projekt. Przyjmując ścieżkę w formie pętli – czyli zamknięty wektor (wektor obrazuje ruch) jako nadrzędną formę kształtującą podstawę założenia urbanistycznego – czyni się ją również podstawowym czynnikiem kształtującym pozostałe elementy zagospodarowania: od powiązań urbanistyczno – architektonicznych, poprzez architekturę, aż po elementy małej architektury.

Lokalizacja: Kraków
Autorzy: JDSA – Julien De Smedt,
THEZA – Bartłomiej Zabój, Karol Sabalczyk, Ludwik Kaizerbrecht
Współpraca: Marta Wieczorek, Krystian Kaizerbrecht
Powierzchnia: 411.536 m2
Projekt: 2016
CGI: Finm

GOAL OF THE PROJECT

The main aim of the project is to domesticate the Zakrzowek area, returning the green zone into habitants hands, providing measurable values of the natural landscape with the most intense and multiple way of the usage layers. From the environmental education through the recreation and up to leisure activities. The main design guideline is to type into the existing space in a manner of compatible with natural and cultural values.

IDEA

The basis of sharing the space is to communicate it. Circulation or movement always takes a place linearly. It’s a vector with specific direction and turn. In context of Zakrzowek, the vector takes the shape of concentric, circular and is centered around the quarry lagoon – formative factor of the place. Therefore this vector, the only illustrative attribute of movement was chosen as a basic design tool to shape the project. Assuming the path in the form of a loop – the closed vector (which represents the movement) as a superior form basis for shaping urban concept  – makes it also as essential factor ifor developing other elements: from the urban-architectural relationship, through architecture, up to the landscaping elements.

Location: Krakow
Design: JDSA – Julien De Smedt,
THEZA – Bartlomiej Zaboj, Karol Sabalczyk, Ludwik Kaizerbrecht
Cooperation: Marta Wieczorek, Krystian Kaizerbrecht
Area: 411.536 m2
Design: 2016
CGI: Finm

CENTRUM EDUKACJI

Centrum edukacji ekologicznej : oparte na rzucie prostokąta, zostało częściowo zagłębione w ziemi, by nie zakłócać spójności krajobrazu od strony głównej drogi, a tym samym kontynuować jego linię. Dach obiektu zagospodarowany jest w formie ogrodu prezentującego gatunki zieleni występującej na terenie parku. Budynek zlewa się z naturalnym krajobrazem, płynnie łącząc się z pieszym ciągiem komunikacyjnym za pomocą pochylni. Wydrążone w ziemi atrium na planie okręgu pełni funkcję wejścia głównego, zapewniając dostęp dla odwiedzających. Funkcje zaprogramowano tak, aby część administracyjną, dydaktyczną oraz gastronomiczną zorientować z otwartym widokiem na odsłonięty krajobraz, natomiast część konferencyjno – audytoryjną, oraz zaplecze magazynowo – techniczne od strony osłoniętej gruntem.

Obiekt ma także za zadanie stanowić centrum edukacji w dziedzinie ekologii, będąc jednocześnie działającym przykładem budynku samowystarczalnego w aspekcie energetycznym. Kombinacja zastosowanych technologii Odnawialnych Źródeł Energii (głębinowe studnie ciepła, rekuperatory, systemy oszczędzania światła, panele solarne i fotowoltaiczne, etc.) oraz pasywne rozwiązania inżynieryjno-technologiczne (zagłębienie w gruncie, zielony dach czy parametry zastosowanych materiałów) pozwolą na maksymalne obniżenie zużycia energii, emisji CO2, czy innego negatywnego wpływu na sąsiadujące otoczenie w skali lokalnej.

PUNKT OBSŁUGI UŻYTKOWNIKA

Budynek punktu obsługi użytkownika – dzięki wkomponowaniu w istniejący krajobraz – obiekt widoczny jest jedynie od strony parkingu. Budynek zaprojektowany na planie półokręgu, z dziedzińcem wokół którego zaaranżowane są wszystkie funkcje : wypożyczalnia sprzętu, toalety ogólnodostępne i mała gastronomia. Na Dziedzińcu rozpoczyna się szlak prowadzący do zbiornika wodnego, co czyni z punktu obsługi użytkownika symboliczną bramę do parku Zakrzówek.
Przysypanie budynku i przekrycie zielonym dachem, scala budynek z otaczającym krajobrazem nie tylko w aspekcie estetycznym ale i energetycznym. Pasywna izolacja obniża jego zapotrzebowanie na energię w skali całego roku.

PUNKT OBSŁUGI PLAŻY

Budynek obsługi plaży : został ukształtowany na planie okręgu z dziedzińcem wewnętrznym. Budynek częściowo nadwieszony nad zboczem – pełni funkcję głównego wejścia na teren plażowy. Budynek łączy funkcje: zaplecza plaży, toalet ogólnodostępnych oraz małej gastronomii. Obiekt połączony jest z główną ścieżką za pomocą rozcięcia które prowadzi na dziedziniec a następnie do schodów terenowych. Zejście na teren plażowy przechodzi pod nadwieszoną częścią budynku.
Ekspozycja budynku pozwala na zastosowanie aktywnych systemów pozyskiwania energii w postaci paneli solarnych i fotowoltaicznych.  Dodatkowo sąsiedztwo zbiornika wodnego daje idealne warunki aby zastosować systemy wymienników ciepła.

PUNKT OBSŁUGI PRZYSTANI

Budynek obsługi przystani : zaprojektowany na rzucie okręgu. Usytuowany na półce skalnej, częściowo nadwieszony nad brzegiem zalewu. Układ funkcjonalny zakłada maksymalną ekspozycję  na zalew – w części gastronomicznej oraz dostępność zaplecza od strony drogi. Kubatura zaplanowana jest wokół zamkniętego, wewnętrznego atrium, do którego dostęp stanowią schody terenowe przechodzące pod nadwieszoną częścią budynku, prowadzące bezpośrednio do wody. Realizowany z systemami OZE jak w budynku 1B.

MÓJ_ZAKR#WEK to aplikacja mobilna stworzona jako element uzupełniający użytkowanie  parku Zakrzówek. Aplikacja ma w założeniu działać na kilku płaszczyznach. Podstawową jest informacja  o lokalizacji tras, punktów widokowych i innych atrakcji. Kolejnym elementem są kategorie dydaktyczne zawierające informacje dotyczące fauny i flory czy dodatkowe fakty związane z punktami widokowymi. Kolejnym poruszanym aspektem jest ekologia  – w ujęciu prezentacji aktualnego stanu zanieczyszczeniu  wody i powietrza, a także konsumpcji energii.
Ostatnim działem jest płaszczyzna społecznościowa -możliwość lokalizowania znajomych zalogowanych do aplikacji. Zapisywanie się online do atrakcji sportowych – jak wakeboard / wspinaczka / tenis  etc.

MÓJ_ZAKR#WEK to także idea wychodząca poza ramy aplikacji mobilnej. Projekt ma zachęcić użytkowników do traktowania przestrzeni parku Zakrzówek jak ich własnej którą mogą się cieszyć wspólnie z bliskimi co w finalnym rozrachunku dodatkowo pozytywnie wpłynie na poszanowanie wspólnej na nowo powstałej przestrzeni parku Zakrzówek. Aplikacja ma za zadanie identyfikowania się użytkownika z miejscem i budowania lokalnej tożsamości miejsca.